دروس زیر از هفته آینده با استاد محترم سرکارخانم ظریفیان در همان ساعت کلاسی و در سامانه وبینار برگزار می گردد:

  • راهنمایی و مشاوره تحصیلی ( رشته مشاوره)
  • نظریه ها و فنون راهنمایی و مشاوره  ( رشته مشاوره)
  • مبانی راهنمایی و مشاوره ( رشته روانشناسی)