دانشجویان محترمی که درخواست تمدید سنوات به شرح زیر را دارند تا روز شنبه ۱۴۰۰/۱/۲۸ جهت ثبت درخواست در سامانه سجاد مهلت دارند.( دانشجویان کارشناسی جهت نیمسال ۱۱ و مابعد ، کارشناسی ارشد جهت نیمسال ۷ و مابعد)