به اطلاع دانشجویان محترم می رساند روز شنبه مورخ ۹۹/۱۲/۳۰ موسسه تعطیل می باشد.