به اطلاع دانشجویان شرکت کننده در کارگاه های مهارت زندگی می رساند این کارگاه امروز مورخ ۲۳ اسفند ساعت ۱۴/۳۰ در سامانه وبینار برگزار خواهد شد