کلاس مدیریت منابع انسانی خانم دکتر آهنچیان امروز سه شنبه ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ ساعت ۱۷-۱۴ برگزار می گردد.