امتحان پایان ترم درس تئوریهای سازمان و مدیریت خانم دکتر حسینقلی زاده روز پنجشنبه مورخ ۹۹/۱۲/۱۴ در محل موسسه برگزار می گردد.