دانشجویانی که موفق به شرکت در آزمون پایان ترم درس تربیت بدنی ۱ و ورزش۱ نشده اند، روز شنبه ساعت ۱۲ آزمون حضوری در محل موسسه برگزار می گردد.