کلیه کلاسهای ورودیهای ماقبل ۹۹ از پنجشنبه ۹۹/۱۱/۲۳ برگزار می گردد.