امتحان پایان ترم درس فارسی عمومی روز پنجشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۲۳ ساعت ۱۶ برگزار می گردد.