امتحان پایان ترم درس اندیشه اسلامی ۱ روز سه شنبه ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ ساعت ۱۶ برگزار می گردد.