⚽️🏓🏸🏀 به اطلاع کلیه دانشجویانی که درس تربیت بدنی را دارند می رساند:
امتحان درس تربیت بدنی ۱ در تاریخ ۹۹/۱۱/۱۳ ساعت ۱۲، و درس ورزش ۱(تربیت بدنی۲) در تاریخ۹۹/۱۱/۱۳ ساعت ۱۳ برگزار می گردد.
دانشجویان می توانند جزوه مربوطه را در پیوست زیر دانلود نمایند.

تربیت بدنی۲

تربیت بدنی۱