با عنایت به موافقت معاونت محترم آموزشی وزارت علوم، تحقیقات به استحضار می رساند مشروطی دانشجویان در نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ منجر به محدودیت در اخذ حداقل واحد در نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ نخواهد شد. این موافقت صرفا جهت نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ انجام پذیرفته است و قابل ​تسری به نیمسال های بعد از آن نخواهد بود. ضمناً مشروطی در نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ در مجموع مشروطی های دانشجو در سنوات تحصیلی وی محاسبه خواهد شد.