کلاس جبرانی اقتصاد کلان استناد محترم آقای دکتر امانی روز دوشنبه ۱۵ دیماه، ساعت ۱۲ برگزار می گردد.