تربیت بدنی۱و ورزش۱ خواهران سه شنبه ۱۳/۳۰-۱۲ و تربیت بدنی۱و ورزش۱ برادران ساعت۱۵-۱۳/۳۰ در سامانه وبینار برگزار ی گردد.