کلاس جبرانی درس آمار با استاد محترم جناب آقای دکتر مهرام دوشنبه مورخ ۹۹/۹/۲۴ ساعت ۲۰-۱۸ برگزار می گردد.