کلاس روانشناسی سازمانی جناب آقای غلامی شنبه ۹۹/۹/۲۲ ساعت ۱۸-۱۶ برگزار می گردد.