کلاس آمار۱ استاد محترم خانم حسن زاده روز شنبه مورخ۹۹/۹/۱۵ طبق برنامه برگزار می گردد.