کلاس جبرانی درس آمار استنباطی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی با استاد محترم آقای دکتر مهرام فردا دوشنبه مورخ ۹۹/۹/۱۰ ساعت ۲۰-۱۸ برگزار می گردد.