کلاس آمار۱ سرکارخانم حسن زاده شنبه مورخ ۹۹/۹/۱ ساعت ۱۰-۸ برگزار می گردد.