کلاس آمار استنباطی پیشرفته جناب آقای دکتر رسول زاده طباطبایی امروز پنجشنبه ۱۳۹۹/۸/۲۲ ساعت ۱۴/۳۰ برگزار می گردد.