ضمن عرض تبریک به عزیزانی که در مرحله پذیرش با آزمون سال ۱۳۹۹ مقطع کارشناسی

 پذیرفته شده اند جهت ثبت نام از روز چهارشنبه مورخ ۹۹/۸/۱۴ الی ۹۹/۸/۲۲ ساعت ۱۴-۸ به موسسه مراجعه فرمایند. لازم به ذکر است حضور شخص الزامی بوده و مراجعین محترم حتما با ماسک وارد شوند.مدارک لازم به پیوست در فایل زیر تقدیم حضور می گردد.

Savabegh.Sarasari99-Final