ضمن تبریک قبولی به  پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۹ به استحضار می رساند مهلت ثبت نام از روز شنبه مورخ ۱۳۹۹/۸/۱۰ الی دوشنبه ۱۳۹۹/۸/۱۲ از ساعت ۸ صبح الی ۱۴ بعدازظهر می باشد.

لازم به ذکر است حضور شخص دانشجو در زمان ثبت نام الزامی بوده و مراجعین محترم حتما با ماسک وارد موسسه گردند.