قابل توجه دانشجویان محترم درس نظریه های روان درمانی جناب آقای دکتر بهرامعلی قنبری هاشم آبادی
فردا چهارشنبه مورخ ۹۹/۸/۷ ساعت ۱۰/۳۰-۹ گروه ۱ (۱۲نفر)و ۱۲-۱۰/۳۰ گروه۲ (۱۲ نفر) در محل موسسه جهت کلاس حضوری حضور به هم رسانند.