دروس زیر در گروه برادران به دلیل  نرسیدن به حدنصاب حذف گردیده است. دانشجویان محترم لطفا به امور آموزش موسسه تماس حاصل فرمایند.

  • معارف اسلامی۲
  • تاریخ اسلام
  • متون اسلامی
  • اخلاق اسلامی