کلاس ناتوانائیهای یادگیری جناب آقای دکتر ارخودی به سه شنبه ساعت ۱۸-۱۶ تغییر نمود.