کلاس آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان سرکارخانم قاضی زاده یکشنبه مورخ ۹۹/۷/۱۳ برگزار نمی گردد. جبرانی دوشنبه ۹۹/۷/۱۴ ساعت ۱۶-۱۴ برگزار می گردد.