اولین جلسه درس سنجش و ارزیابی در مشاوره خانواده با استاد محترم جناب آقای دکتر نجات سه شنبه مورخ ۹۹/۷/۸ ساعت ۱۶ به صورت حضوری در محل موسسه برگزار می گردد.