به اطلاع دانشجویان محترمی که دروس انتخابی از ورودی ۹۹ را دارند می رساند شروع کلاسها متعاقبا اعلام می گردد.