متقاضیان محترم رشته مددکاری اجتماعی مقطع کارشناسی ارشد که در انتخاب رشته با مشکل مواجه گردیده اند؛ با توجه به اینکه رفع مشکل از طریق سازمان سنجش در حال پیگیری است و احتمالا انتخاب رشته تمدید گردد، مجددا از طریق سنجش اقدام نمایند.