دانشجویان محترم درس کارورزی در مشاوره خانواده و ازدواج که متقاضی گذراندن این درس به جناب آقای دکتر بهرامعلی هاشم آبادی می باشند روزهای یکشنبه ۹۹/۶/۲۳ و دوشنبه ۹۹/۶/۲۴ ساعت ۱۸-۱۶ کلینیک روان پویش واقع در خیابان راهنمایی ۱۱ پلاک ۱۸ مراجعه فرمایند.