دانشجویان محترم متقاضی برگزاری امتحان به صورت حضوری جهت تکمیل فرم درخواست تا تاریخ ۹۹/۳/۳۱ به امور آموزشی موسسه مراجعه فرمایند.