کلاس رفع اشکال درس حسابرسی ۲ جناب آقای باروئی ۹۹/۳/۱۸ ساعت ۱۱-۸ برگزار می گردد.