کلاسهای جبرانی درس متون زبان تخصصی جناب آقای دکتر کوهستانی رشته مدیریت آموزشی مقطع کارشناسی ارشد به شرح زیر برگزار می گردد:

۱- چهارشنبه ۹۹/۲/۳۱ ساعت ۱۳-۱۱

۲- چهارشنبه ۹۹/۳/۷  ساعت  ۱۳-۱۱