لینک کانالها و گروههای درسی به شرح زیر اعلام می گردد:https://t.me/joinchat/F9nMa0gkmPrAdtppAEvymg

لینک گروه مدیریت مالی در ایران

https://t.me/joinchat/EOcbGU7qBYu4fi8vq3YBzQ

لینک درس تجزیه تحلیل فنی

https://t.me/joinchat/F6eKyBjxbnDzPB0VdUFwrQ
لینک گروه روان شناسی دین-استاد سنائی

https://t.me/joinchat/AAAAAE49eruy-1tf8dzAxA
لینک کانال بهداشت روانی-اقای اعظمی

https://t.me/joinchat/F6eKyEg5NgVeRZYIiDhl3A
لینک گروه آزمون های روان شناختی۲ دکترطالبیان شریف

ble.ir/join/NDJhZGFkOT
لینک گروه بله
اموزه های روان شناختی در قران و حدیث استاد خاتمی

https://t.me/joinchat/CGb7iRmrYVHkZCOiASi04Q
لینک گروه روانسنجی-اقای کرمی

https://t.me/joinchat/F6eKyBq2ZDgzmK3XzYDTcA
لینک گروه کودکان با نیاز های ویژه۲(استاد حسین زاده ملکی)

https://t.me/joinchat/F6eKyBu9JqGdO_bnrKiDtQ
لینک گروه روان شناسی تبلیغات و رسانه استاد نادمی

https://t.me/joinchat/F6eKyBuWSf5pBJbEt2HkEA
لینک گروه اصول روان شناسی بالینی-استاد ناظمی

https://t.me/joinchat/AAAAAEcM2dhbW9g8t_3u3A

درس نظریه های مشاوره وروان درمانی مشاوره تحصیلی وشغلی استادجناب آقای دکترغلام محمدی

https://t.me/joinchat/LGEMLUap7PgnYTcJL1e0cA
مدیریت مالی۲استادعزیزی

https://t.me/joinchat/PO0KDEhUh8RytPJUn5yepw

گروه روانشناسی رشد استاد سنایی

https://chat.whatsapp.com/H2RwvpWZD3d3Ln93VJSXr5

گروه زبان تخصصی ۱ سرکار خانم عسگرپور

https://chat.whatsapp.com/D4uoUIi0SsN6LQTuwSjNvL

مددکاری فردی ۲ جناب آقای دکتر قجاوند

https://t.me/joinchat/PO0KDEhUh8RytPJUn5yepw

گروه روانشناسی رشد استاد سنایی

https://t.me/joinchat/PO0KDBlZtFOm6RhHS-r-kQ

گروه کاربرد جامعه شناسی در مددکاری اجتماعی استاد نادمی

https://t.me/joinchat/Qqqnaxlc2YzmEy5VykqtGA
روانشناسی اجتماعی استادغلامی

https://t.me/joinchat/PO0KDFTwL1j-eTom6dr1Eg

 لینک گروه درس اصول علم سیاست استادمحسنی

https://t.me/joinchat/PO0KDBQqRtwOw7Ev2YcBOg

اصول توانبخشی استاد عدالت جو

درس زبان عمومی
HekmatRazaviGeneralLanguage@

آی دی گروه درس اصول علم اقتصاد در سروش
https://sapp.ir/joingroup/onW2AjHErfu9q57DVaJ4RkUc