به اطلاع دانشجویان و اساتید محترم می رساند ؛ ساعت کاری موسسه تا مورخ۹۸/۱۲/۲۸ ساعت ۱۳- ۸/۳۰ می باشد.