براساس بخشنامه مقام محترم وزارت؛ کارکنان و اعضای محترم هیات علمی طبق روال از ساعت ۱۳-۸ در محل موسسه پاسخگوی مراجعین و دانشجویان گرامی خواهند بود.