اطلاعیه فوری ؛ دانشجویان محترم نماینده ورودی هررشته ، هرچه سریعتر جهت تشکیل گروه های کلاسی در فضای مجازی با اداره آموزش تماس حاصل فرمایند.