پیرو مصوبه شورای هیات موسس موسسه آموزش عالی حکمت رضوی کلاس های موسسه تا پایان سال ۱۳۹۸ به صورت مجازی برگزار می شود و لذا کلاس های حضوری برگزار نخواهد شد. در صورتی که به هر دلیل برگزاری کلاس مجازی در زمان خود امکان پذیر نباشد، کلاس های جبرانی (حداقل به میزان دو هفته) در روزهای کاری و ایام تعطیل تا پایان نیمسال تحصیلی جاری برگزار خواهد شد. لازم به ذکر است، نظارت بر برگزاری کلاس های جبرانی طبق روال به عهده اداره آموزش می باشد.