دانشجویان مقطع کارشناسی ورودی ۹۳ جهت تمدید سنوات به امور آموزشی موسسه مراجعه نمایند.