دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد ورودی های ۹۵ و ۹۶ جهت تمدید سنوات به امور آموزشی موسسه مراجعه نمایند.