کلیه دانشجویانی که به دلیل مشروطی در نیمسال اول ۹۹-۹۸ اخراج گردیده اند به آموزش موسسه مراجعه نمایند.