دانشجویان محترم جهت تعیین زمان و کد کلاس تربیت بدنی۱ و ورزش۱ از تاریخ ۹۸/۱۱/۲۳ از ساعت ۱۳-۸ به جناب آقای کاهانی در مجتمع جهاد دانشگاهی واقع در اندیشه ۸۳ مراجعه فرمایند.