ساعت امتحان پایان ترم دروس نظریه های روان درمانی و نظریه های پیشرفته مشاوره و روان درمانی جناب آقای دکتر قنبری مورخ ۹۸/۱۰/۲۵ از ساعت ۱۵ به ساعت ۱۳ تغییر یافت.