امتحان پایان ترم درس انسان شناسی در اسلام از ۱۳۹۸/۱۱/۷ ساعت ۱۰ به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۴ تغییر یافت.