امتحان پایان ترم درس ناتوانائیهای یادگیری از تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۳ ساعت ۱۴ به تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۰ ساعت ۸ صبح تغییر یافت.