کلاس استاد حسن زاده پنجشنبه مورخ ۹۸/۱۰/۱۹ برگزار می گردد.