از دانشجویان محترم تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی تقاضا می شود حداکثر تا تاریخ ۹۸/۱۰/۲۳ به بخش رایانه موسسه خانم جولائی مراجعه فرمایند.