دانشجویان کلاس فارسی عمومی استاد محترم سرکارخانم شوریده دل موظفند به دلیل عدم برگزاری کلاس روز یکشنبه  ۹۸/۱۰/۱۵ ، در یکی از کلاسهای ایشان در روز دوشنبه ۹۸/۱۰/۱۶ شرکت نمایند.ساعتهای کلاس فارسی در روز دوشنبه ۱۲-۱۰ ، ۱۴-۱۲ ، ۱۶-۱۴ می باشد. لازم به ذکر است شرکت در یکی از کلاسهای فوق اجباری است.