امتحان پایان ترم درس مدیریت عملکرد در سازمانهای صنعتی از روز ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۰-۸ به روز ۱۳۹۸/۱۱/۲ ساعت ۱۰-۸ تغییر یافت.