کلاس جبرانی مبانی جامعه شناسی استاد محترم جناب آقای طوسی رضوانی سه شنبه ۹۸/۱۰/۱۰ ساعت ۱۲-۱۰ و ۱۴- ۱۲ برگزار می گردد.